Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Familii politice şi familii culturale (modernitate, antimodernitate, postmodernitate)

Colecție: Titluri epuizate
Cod produs: 342
ISBN: 978-606-537-399-0
An apariție: 2017
Nr. pagini: 150
Format: 130x200 mm

PREȚ 18,00 lei

Stoc epuizat

Descriere

Lucrarea de faţă am încheiat-o cu mai mult de patru ani în urmă. Faţă de varianta iniţială am operat numai câteva mici modificări, în general de ordin formal, în rest a rămas aceeaşi. Este o lucrare ce marchează finalul a peste două decenii de reflexie asupra politicului în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, de-a lungul cărora am abordat teme acoperind practic întregul spectru ideologic, de la gândirea contrarevoluţionară până la anarhism, interpretate cu precădere din perspectiva contextului cultural şi a resorturilor intelectuale subiacente elaborărilor doctrinare. Este un tip de tratare pe care anumiţi istorici, mefienţi faţă de ceea ce depăşeşte datele concrete, sesizabile empiric, îl suspectează încă, în pofida susţinerii documentare, de a fi prea speculativ. Ni se pare totuşi perfect îndreptăţit, atâta timp cât este de natură să completeze judicios explicaţiile sociologice, economice sau factuale. Există şi pentru cultură o „durată lungă” şi un parcurs evolutiv, susceptibile să fie analizate structural şi cauzal, în mod analog altor aspecte ce alcătuiesc materia cercetării.
Volumul acesta este aşadar o sinteză, care încearcă, pentru prima dată după cunoştinţa noastră, să pună într-o relaţie de afinitate conceptuală teoria politică şi modelele culturale europene şi americane din ultimele două sute de ani, subsumându-le unor categorii epistemice superioare delimitării comune stânga – dreapta. Ca atare, perspectiva este cuprinzătoare, concentrată pe esenţial, pe reprezentativ, ceea ce înseamnă că am lăsat de o parte o serie de autori sau probleme şi ne-am axat pe fenomene şi tipologii. Am identificat, cu alte cuvinte, caracteristicile generale, noţiunile esenţiale, fără să mai insistăm asupra tuturor conţinuturilor sau a motivaţiilor conjuncturale din cadrul fiecărei orientări. Inevitabil anumite chestiuni le-am presupus cunoscute, fără a le mai detalia într-o manieră didactică, motiv pentru care textul poate să pară la un moment dat foarte specializat. Este însă condiţia necesară a unei astfel de priviri, singura în măsură să asigure cursivitatea expunerii.
Alexandru Mamina

Cuprins

Nota autorului 7

Introducere. 9

„Texte” politice, subtexte culturale. 13

Proiectul emancipator. 25

Avatarurile supradeterminării….. 67

Discursul de construcției 101

Bibliografie. 123

Nota autorului

Lucrarea de față am încheiat-o cu mai mult de patru ani în urmă. Față de varianta inițială am operat numai câteva mici modificări, în general de ordin formal, în rest a rămas aceeași. Este o lucrare ce marchează finalul a peste două decenii de reflexie asupra politicului în secolele al XIX-lea și al XX-lea, de-a lungul cărora am abordat teme acoperind practic întregul spectru ideologic, de la gân­direa contrare­volu­­ționară până la anarhism, inter­­pretate cu precădere din perspectiva contextului cultural și a resorturilor intelec­­­­­tuale subiacente elabo­­rărilor doctrinare. Este un tip de tratare pe care anu­miți istorici, mefienți față de ceea ce depășește datele concrete, sesizabile empiric, îl suspec­tează încă, în pofida susținerii documentare, de a fi prea speculativ. Ni se pare totuși perfect îndreptățit, atâta timp cât este de natură să comple­teze judicios explicațiile sociologice, economice sau factuale. Există și pentru cul­tură o „durată lungă” și un parcurs evolutiv, suscep­tibile să fie analizate structural și cauzal, în mod analog altor aspecte ce alcătuiesc materia cer­cetării.

Volumul acesta este așadar o sinteză, care încear­că, pentru prima dată după cunoștința noastră, să pună într-o relație de afinitate conceptuală teoria poli­tică și  modelele culturale europene și americane din ultimele două sute de ani, subsumându-le unor categorii epistemice superioare delimitării comune stânga – dreapta. Ca atare, perspectiva este cuprinză­toare, concentrată pe esențial, pe repre­zentativ, ceea ce înseamnă că am lăsat de o parte o serie de autori sau probleme și ne-am axat pe fenomene și tipologii. Am identificat, cu alte cuvinte, caracteristicile generale, noțiunile esențiale, fără să mai insistăm asupra tuturor conținuturilor sau a motivațiilor conjunc­turale din cadrul fiecărei orientări. Inevitabil anu­mite chestiuni le-am presupus cunoscute, fără a le mai detalia într-o manieră didactică, motiv pentru care textul poate să pară la un moment dat foarte spe­cializat. Este însă condiția necesară a unei astfel de priviri, singura în măsură să asigure cursivitatea expunerii.

Introducere

La începutul anilor 1990 s-a vorbit destul de mult despre un „proces al comunismului” – un proces efectiv al conducătorilor, dar și un proces moral vizând ideologia comunistă și asocierea mai multor intelectuali cu aceasta. De ce ar fi fost comunismul mai „onorabil” decât fascis­mul, și de ce ar fi fost mai frecventabili autori precum Louis Althusser sau Geörg Lukács în com­parație cu Nae Ionescu ori Carl Schmitt? Au existat în definitiv anumite analogii funcționale între totali­ta­rismul de stânga și cel de dreapta, susceptibile să anga­jeze inclusiv fundamentele teoretice ale acestora, iar faptul că printre cei care cultivau omologarea lor critică se numărau și admiratori autohtoni ai lui Martin Heidegger sau Emil Cioran nu înlătură, prin inconsec­vența implicită, necesitatea unui răspuns.

A spune că „socialismul real” a fost altceva decât comu­nismul teoretic reprezintă o explicație prea simplă pentru o problemă complexă, mai ales că nu doc­trina marxistă originară, ci însăși experiența so­vietică a fost evaluată pozitiv într-o anumită perioa­­dă. Chiar și asu­marea sta­linismului s-a realizat la un moment dat prin filtrul sovietic, purificat și rele­gi­timat de Congresul al XX-lea al partidului. Abia invazia din Cehoslovacia și receptarea lui Aleksandr Soljenițân de către publicul din Occident au dislocat prestigiul imaginar și teoretic al comunismului, dar fără să-l plaseze vreodată în același registru compro­mițător cu fascismul. E suficient să ne gândim că până astăzi comparația cu Vladimir Ilici Lenin, deși nu este neapărat cea mai căutată, nu atrage blamul irevocabil al comparației cu Adolf Hitler, în timp ce la unele manifestații din Rusia încă este purtat portretul lui Iosif Visarionovici Stalin.

Comunismul poate fi criticat din perspectivă libe­rală, dar nu poate fi realmente condamnat la fel ca fascismul, deoarece între comunism și liberalism există o serie de afinități principiale pe care nici comu­niștii, nici liberalii implicați politic nu sunt foarte dispuși să le recunoască, afinități care transcend apropierile conjuncturale precum aceea dintre 1941-1945, când Winston Churchill putea să elogieze Uniunea Sovietică în calitate de luptătoare pentru apărarea libertății. Răspunsul pe care încer­căm să-l aflăm în studiul de față nu este însă unul politic, după cum nu se limitează la chestiunea particulară a comunismului. Pe baza constatării că un „proces al comunismului” este dificil dintr-o perspec­tivă liberală consecventă, dispusă la a-și asuma până la capăt identitatea politico-morală, analizăm relația dintre elaborările politice și modelele culturale în general. Contextul referințelor etice și gnoseologice subiacente doctrinelor politice clarifică rela­țiile de apropiere, comple­men­taritate sau de adver­sitate funciară dintre acestea din urmă, îmbinând orizon­tala familiilor politice ale dreptei și stângii, cu verticala familiilor culturale: moder­nitatea, antimo­dernitatea, postmodernitatea.

Intervalul ­pe care-l avem în vedere cuprinde secolul al XIX-lea, al XX-lea, până în zilele noastre, între Revoluția franceză, care a instituționalizat tipul de societate modernă (sau contemporană, potrivit periodizării didac­tice occidentale), trecând prin diferitele forme de contestare, până la tentativa actuală de a dizolva expe­riența modernă în orizontul teoretico-practic al relativis­mului și „nonierar­hiză­rii”. Este de altfel intervalul în care au apărut și sunt operaționali în sensul propriu termenii de dreapta și stânga, și în care modelul cultural modern a devenit hegemonic, răsfrângându-se inclusiv asupra modele­lor concurente, preocupate fie să respingă, fie să epuizeze proiectul modernității.

O asemenea privire de sinteză procedează inevi­tabil prin selecție: o selecție a autorilor și o selecție a proble­maticii. În privința autorilor ne interesează cei pe care două sute de ani de gândire teoretică și exegeză i-au acreditat ca reprezentativi pentru ten­din­țele respective, pe care le exprimă în datele lor caracte­ris­tice în așa fel încât nu e nevoie de o înșiruire exhaustivă. Este ca și cum ai surprinde speci­ficitatea romanului istoric romantic sau a romantismului muzical prin intermediul lui Walter Scott și Ludwig van Beethoven, fără să mai amintești de Prosper Merimée și Franz Liszt. Aceasta nu înseamnă a ignora sau mini­maliza talentele nemen­ționate, care oricum sunt presupuse în arierplanul argumentației, ci a reduce meto­dic la esențial. Cât privește problematica, ne referim la aspectele cultu­rale definitorii pentru modernitate și orientările concurente, semnalând numai, atunci când este cazul, importanța factorilor sociali.

Atunci când vine vorba de autori contemporani mai ales, o altă dificultate este departajarea lucră­rilor cu va­loare documentară de cele interpretative (bibliografia secun­dară). Se întâmplă ca exponenții unei direcții să își analizeze propriile premise și propuneri, așa cum face Linda Hutcheon de pildă, astfel încât e greu să precizezi dacă scriu dintr-un sau despre un câmp cultural. Aspectul merită o tratare în sine, întrucât se leagă de chestiunea cunoscătorului ce are ca obiect propria cunoaștere, sau într-o formu­lare strictă de teoria științei – chestiunea obiec­ti­­vității. Aici am ales să împărțim materialul în funcție de criteriul intențional: dacă lucrarea pledează în favoarea unei opțiuni politice sau cultu­rale este docu­ment, iar dacă le explică fără vreo agendă persuasivă partizană este lucrare de interpretare.

Istoria politică și istoria culturală trimit amândouă la cauza­litatea formală și finală, adică în cele din urmă la subiectivitatea actorilor implicați, dar nu o subiectivitate în sine ci relațională, configurată la întâlnirea eului cu dife­ritele coordonate morale și intelec­tuale eficiente în epocă. Din această intersec­tare, mai precis din tensiunea afir­­mațiilor și nega­țiilor principiale, transpare profilul ima­ginar și se clarifică angajamentele ideologice ale perioadei.

0
    0
    Coș de cumpărături
    Coșul este golÎnapoi la produse

    Citește mai mult