Editura Cetatea de Scaun - de 22 de ani facem istorie

Două decenii de relații romano-sovietice: 1965-1985. Documente. Volumul (14)

Cod produs: CS00507
ISBN: 978-606-537-611-3
An apariție: 2023
Nr. pagini: 562
Format: 170x240 mm

PREȚ 160,00 lei

3 în stoc

Descriere

Notă asupra ediției
Colecția de studii și documente având drept temă România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, proiect editorial de mare extensiune realizat sub egida Fundației Europene Titulescu, se îmbogățește de data aceasta cu patru volume (14, 15, 16 și 17) consacrate relațiilor româno-sovietice de-a lungul a două decenii: 1965-1985. Profilul este similar celor trei volume (5, 6 și 7) dedicate relațiilor româno-americane și celor două volume (10 și 11) privind relațiile româno-vest-germane.
Tabloul raporturilor de mare amplitudine și complexitate dintre cele două țări, al contradicțiilor, divergențelor și tensiunilor de neimaginat între state aliate, este mult mai cuprinzător decât aspectele degajate din documentele cuprinse în cele patru volume supuse atenției cititorului. O demonstrează convingător numeroasele documente, provenind în principal din arhivele românești, incluse într-un număr de 19 volume publicate în decursul anilor, menționate în ordine cronologică, în Anexă.
Pentru toți cei interesați de cunoașterea modului în care s-au desfășurat relațiile politice, economice, cultural-științifice și militare dintre România și Uniunea Sovietică în cele două decenii (1965-1985), documentele incluse în cele patru volume se constituie într-o sursă inepuizabilă de date, fapte și evenimente.
Într-un raport de complementaritate pertinentă cu volumele de documente, se află o bogată și variată literatură de specialitate-volume, monografii, studii, articole, privind diferite aspecte ale relațiilor româno-sovietice pe parcursul celor 45 de ani, după cum o atestă bibliografia atașată la sfârșitul volumul al 17-lea.
Documentele cuprinse în cele patru volume provin, asemenea volumelor anterioare, din fondul Arhivelor Naționale ale României și al Arhivei Diplomatice a M.A.E. al României. Editorii exprimă întreaga gratitudine personalului acestor prestigioase instituții pentru sprijinul generos acordat.
Ne revine agreabila îndatorire de a adresa cordiale mulțumiri domnului Ambasador Nicolae Ropotean pentru efectuarea traducerii în limba engleză a cuprinsului celor patru volume, a considerațiunilor introductive și a notei asupra ediției, devenind practic coeditor al acestora. În egală măsură, exprimăm sincere mulțumiri și domnului Profesor Emil Iorga pentru versiunea în limba română a documentului referitor la reuniunea din Crimeea, din 2 august 1971, a conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste, la care liderul român nu a fost invitat.

Editorii

ANEXĂ
1. Politica externă a României socialiste, Dezbaterile Sesiunii Marii Adunări Naționale din 24-26 iulie 1967, București, Editura Politică, 1967.
2. Ioan SCURTU, coordonator, România. Retragerea trupelor sovietice. 1958. Culegere de documente, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1996.
3. Mihai RETEGAN, Război politic în blocul comunist. Relații româno-sovietice în anii șaizeci. Documente, București, Editura RAO, 2002.
4. Mioara ANTON, Ioan CHIPER, Instaurarea regimului Ceaușescu. Continuitate și ruptură în relațiile româno-sovietice, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Institutul Român de Studii Internaționale „Nicolae Titulescu”, 2003.
5. Florian BANU, Liviu ȚĂRANU, Aprilie 1964. „Primăvara de la București”. Cum s-a adoptat „Declarația de independență a României?”, București, Editura Enciclopedică, 2004.
6. Mihai RETEGAN, Alesandru DUȚU, Război politic în blocul comunist. Documente, vol. II, București, Editura Tritonic, 2004.
7. Constantin OLTEANU, Alesandru DUȚU, Constantin ANTIP, România și Tratatul de la Varșovia: istoric, mărturii, documente, cronologie, București, Editura Pro Historia, 2005.
8. Gavriil PREDA, Petre OPRIȘ, România în Organizația Tratatului de la Varșovia 1954-1968, vol. I, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2008.
9. Gavriil PREDA, Petre OPRIȘ, România în Organizația Tratatului de la Varșovia 1954-1968, vol. II, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2009.
10. Dumitru PREDA, editor, 1968. Primăvara de la Praga. Documente diplomatice. Ianuarie 1968-Aprilie 1969, București, Editura MondoMedia, 2009.
11. Mioara ANTON, România și Tratatul de la Varșovia. Conferințele miniștrilor Afacerilor Externe și ale adjuncților lor (1966-1991), București, Editura Alpha MDN, 2009.
12. Gheorghe E. COJOCARU, Confruntarea sovieto-română pe frontul ideologic din R.S.S. Moldovenească (1968-1989). Studii și documente, Iași, Opera Omnia, Tipo Moldova, 2011.
13. Dan CĂTĂNUȘ, Vasile BUGA, Gh. Gheorghiu-Dej la Stalin. Stenograme, note de convorbire, memorii 1944-1952, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2012.
14. Vasile BUGA, O vară fierbinte în relațiile româno-sovietice. Convorbirile de la Moscova din iulie 1964, București, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2012.
15. Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol. I, 1965-1975, Chișinău, Institutul Cultural Român, 2012.
16. Elena NEGRU, Gheorghe NEGRU, „Cursul deosebit” al României și supărarea Moscovei. Disputa sovieto-română și campaniile propagandistice antiromânești din RSSM (1965-1989). Studiu și documente, vol. II, 1976-1989, Chișinău, Tehnica – Info, 2016.
17. Nicolae ECOBESCU, România și negocierea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare. Documente, în vol. 8 al Colecției de studii și documente România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2016.
18. Nicolae ECOBESCU, Paraschiva BĂDESCU, Corneliu Mănescu, ministrul de Externe al României, Președinte al Adunării Generale al O.N.U. Sesiunea a XXII-a, 19 septembrie 1967-23 septembrie 1968. Documente, în vol. 9 al Colecției de studii și documente România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2017.
19. Nicolae ECOBESCU, Delegația României la Sesiunea a XXVI-a a Adunării Generale O.N.U. O sesiune marcată de patru crize de interes politic major. Documente, în vol. 12 al Colecției de studii și documente România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece, coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu, București, Fundația Europeană Titulescu, 2019.

Lista documentelor

Lista documentelor

 1. 1965, septembrie 3, Moscova. Stenograma discuțiilor delegației de partid și guvernamentale a României, condusă de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, cu delegația sovietică, condusă de Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS, cu ocazia vizitei efectuate în Uniunea Sovietică. …………………………………………………………………………………..51
 2. 1965, septembrie 11, București. Protocolul nr. 7 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și stenograma ședinței privind vizita oficială a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în U.R.S.S……..161
 3. 1966, mai 10-13, București. Extras din stenograma convorbirilor neoficiale dintre delegația română, condusă de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al P.C.R și delegația sovietică, condusă de Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS. …………………………………………………………….176
 4. 1966, mai 14, București. Extras din protocolul nr. 24 al ședinței Prezidiului Permanent al Comitetului Executiv al CC al PCR cu privire la vizita neoficială în România a lui Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS………………………………………………………………………………………………..…327
 5. 1966, iunie 14, București. Protocolul nr. 28 al ședinței Prezidiului Permanent al Comitetului Executiv al CC al PCR și informarea trimisă de Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al României privind convorbirea pe care a avut-o cu Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS, la Moscova, cu ocazia Consfătuirii Miniștrilor de Externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia…………………………………………………..328
 6. 1966, iulie 5-7, București. Protocolul nr. 31 al ședinței Prezidiului Permanent al Comitetului Executiv al CC al PCR referitoare la informarea făcută de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, conducătorul delegației României la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și la ședința conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor de guverne din țările membre ale CAER, care au avut loc la București. ………………………………….344
 7. 1966, octombrie 25, București. Protocolul nr. 36 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și extras din stenograma privind informarea făcută de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR despre vizita efectuată în U.R.S.S., alături de conducătorii de partid și de stat din țările socialiste europene, între 17-21 octombrie 1966, unde au vizitat obiective militare ale Uniunii Sovietice……………………………………….346
 8. 1967, iunie 9, Moscova. Stenograma Consfătuirii conducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a guvernelor din țările socialiste, pe marginea situației din Orientul Mijlociu, generată de conflictul dintre Israel, pe de o parte și Egipt, Iordania și Siria, de cealaltă parte, cunoscut pe agenda internațională sub numele de „războiul de șase zile”. ………………354
 9. 1967, iunie 11, București. Se dă publicității ”Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Guvernului Republicii Socialiste România cu privire la situația din Orientul Apropiat”……………………………386
 10. 1967, decembrie 6-7, Moscova. Stenograma convorbirilor oficiale dintre delegațiile Partidului Comunist Român și Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. …………………………………………………………………………………….388
 11. 1967, decembrie 17, București. Protocolul nr. 43 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și stenograma cu privire la informarea făcută de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, despre vizita delegației de partid și guvernamentale a României, în perioada 14-15 decembrie 1967, în Uniunea Sovietică…………………………………………………..448
 12. 1968, august 5, București. Notă a Consiliului Securității Statului cu privire la unele acțiuni ostile întreprinse de U.R.S.S. împotriva României……………………………………………………………………………………………….459
 13. 1968, august 21, București. Stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR privind intervenția armată a celor cinci state socialiste în Cehoslovacia și poziția conducerii la nivel de partid și de stat a României față de acest eveniment cu implicații internaționale……………..462
 14. 1968, august 21, București. Textul cuvântării rostite de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, în fața adunării populației din Capitală, cu privire la situația din Cehoslovacia…………………………………….482
 15. 1968, august 22, București. Textul Declarației Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la principiile de bază ale politicii externe a României …………………………………………………………….485
 16. 1968, august 25, București. Protocolul nr. 33 și stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR referitoare la unele măsuri întreprinse de Prezidiul Permanent în legătură cu evenimentele din Cehoslovacia….495
 17. 1968, august 26, București. Stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR privind scrisoarea conducerii Partidului Comunist Român către Biroul Politic al CC al PCUS pe marginea evenimentelor din Cehoslovacia……………………………………………………………………………………..518
 18. 1968, septembrie 13, București. Telegrama ambasadorului României la Washington, Corneliu Bogdan, transmisă lui George Macovescu, prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe, privind poziția SUA față de evenimentele din Cehoslovacia și influența lor asupra relațiilor româno-americane……………..524
 19. 1969, februarie 19, București. Stenograma convorbirii dintre liderii români, Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer cu comandantul suprem al Forțelor Armate Unite din cadrul Tratatului de la Varșovia, mareșal I.I. Iakubovski și prim-adjunct al ministrului Afacerilor Externe, V, Kuznețov …………………………………………………………………………………………….…528
 20. 1969, martie 16, București. Protocolul nr. 10 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și stenograma referitoare la poziția delegației României la Consfătuirea de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia………………………………….546
 21. 1969, martie 18, București. Protocolul nr. 11 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și stenograma privind activitatea delegației României la Consfătuirea de la Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avut loc în ziua de 17 martie 1969 ……………………………………………………………………………………………………….562
 22. 1969, aprilie 21, București. Raportul întocmit de Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al României, referitor la vizita oficială în Uniunea Sovietică, efectuată în perioada 7-9 aprilie 1969 ………………………571
 23. 1969, mai 15, București. Protocolul nr. 21 al ședinței Prezidiului Permanent al CC al PCR cu privire la vizita oficială a delegației României, condusă de Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, în U.R.S.S., programată pentru 16 mai 1969……………………………………………………………580
 24. 1969, mai 16, Moscova. Stenograma discuțiilor oficiale dintre delegațiile română și sovietică, conduse de către Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, respectiv Leonid I. Brejnev, secretar general al CC al PCUS………………………………………………………………………………………581
 25. 1969,[mai 16], București. Nota documentelor pregătite de partea română pentru discuțiile cu partea sovietică, cu ocazia vizitei oficiale la Moscova, 16 mai 1969…………………………………………………………………………659
 26. 1969, mai 16, București. Protocolul nr. 20 al ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR și stenograma referitoare la informarea făcută de delegația română, condusă de către Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei oficiale efectuată în Uniunea Sovietică, în ziua de 16 mai 1969……………..692
 27. 1969, iulie 16, București. Extras din stenograma ședinței Comitetului Executiv al CC al PCR privind scrisoarea prin care partea sovietică anunță amânarea vizitei oficiale a delegației sovietice conduse de către Leonid Brejnev, secretar general al CC al PCUS, în România…………699
 28. 28. 1969, august 9, București. Stenograma convorbirilor dintre Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR și delegația PCUS, condusă de K.F. Katușev, cu ocazia Congresului al X-lea al PCR…………..701

29. 1969, septembrie 10, București. Raport înaintat de general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate și șef al Marelui Stat Major, lui Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al României, referitor la discuțiile avute la Moscova în ziua de 9 septembrie 1969 cu generalul S.M. Ștemenko, șeful Statului Major al Comandamentului FAU, în legătură cu desfășurarea aplicației tactic-operative comune, cu trupe, prevăzută a se executa pe teritoriul României, în octombrie 1969………………………………………………………………………………………………………..723

0
  0
  Coș de cumpărături
  Coșul este golÎnapoi la produse

  Adaugă în coș